Η Ε.Α.Σ.Π.

Παρακολούθηση Συμμόρφωσης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ PDF

1. Σκοπός της Παρακολούθησης Συμμόρφωσης


Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 793/2004, άρθρο 4, παράγραφος 6, ο Συντονιστής παρακολουθεί τη συμμόρφωση των αερομεταφορέων με τους κατοχυρωμένους χρόνους χρήσης τους. Η διαδικασία παρακολούθησης Συμμόρφωσης στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων σύμφωνα με τους κατανεμημένους χρόνους χρήσης ή τα συνιστώμενα προγράμματα, εντοπίζοντας και καταπολέμώντας την κατάχρηση χρόνων χρήσης όπως περιγράφεται τόσο στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 793/2004 οσο και στον Παγκόσμιο Οδηγό Συντονισμού της ΙΑΤΑ (WSG)


2. Αρχές της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων


α. Καθιέρωση αντικειμενικών, διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων.

β. Συνεργασία με τους αερομεταφορείς για τη βελτιώση των επιδόσεων ή τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

γ. Εντοπισμός τις εκ προθέσεως κατάχρησης των κατανεμημένων χρόνων χρήσης.


3. Ορισμοί (με αλφαβητική σειρά)


Αερομεταφορέας: Επιχείρηση αερομεταφορών, με έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμη άδεια το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο ή στις 31 Αυγούστου για την επόμενη χειμερινή περίοδο. Ο ορισμός του αερομεταφορέα περιλαμβάνει επίσης αερομεταφορές Γενικής Αεροπορίας, όταν αυτές λειτουργούν σύμφωνα με πτητικό πρόγραμμα. Ο ορισμός περιλαμβάνει επίσης όλους τους φορείς εκμετάλλευσης πολιτικών αεροσκαφών.


Ανοχή:

Πέραν του ελέγχου των αεροπορικών εταιρειών λειτουργικές διακυμάνσεις μεταξύ κατανεμημένων και πραγματικών χρόνων λειτουργίας, όταν δεν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες.


Επαναλαμβανόμενες:

Δύο ή περισσότερες επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού της ΙΑΤΑ σε συγκεκριμένη προγραμματισμένη ή μη προγραμματισμένη σειρά χρονοθυρίδων που εκμεταλλεύεται ένας αερομεταφορέας προς ή από τον εν λόγω αερολιμένα.


Πέραν του εύλογου ελέγχου του αερομεταφορέα:

περιλαμβάνει:

1- Καιρικές συνθήκες.

2- Βιομηχανικές δράσεις.

3- Κανονισμοί ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

4- Τεχνικά προβλήματα.

5- Γεγονότα ανωτέρας βίας όπως ερμηνεύονται στον Ευρωπαϊκό κανονισμό 793/2004 και στον Παγκόσμιο Οδηγό Συντονισμού της ΙΑΤΑ (WSG).

 

Είναι ευθύνη του αερομεταφορέα να αποδείξει ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των χρόνων χρήσης και των χρόνων λειτουργίας ήταν πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό του.


Πρόθεση:

Κάθε περίπτωση προσγείωσης ή απογείωσης προγραμματισμένη και εκτελεσμένη με διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρόνους από την εκχωρηθείσα χρονοθυρίδα που δεν υπόκειται σε λειτουργικές εξαιρέσεις.


Σημαντικά διαφορετικός χρόνος:

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του προβλεπόμενου (προγραμματισμένου) χρόνου προσγείωσης ή απογείωσης και του χρόνου χρήσης της εκχωρηθείσας χρονοθυρίδας, θεωρείται ως «σημαντικά διαφορετικός χρόνος».


Σημαντικά διαφορετικός τρόπος:

Οι μεταφορείς θα θεωρηθούν ότι λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο όταν:

            ⇀ Επιχειρούν με αεροσκάφος μεγαλύτερης χωρητικότητας από το αεροσκάφος της χορηγούμενης χρονοθυρίδας.

            ⇀ Επιχειρούν με ψευδείς ενδείξεις τύπου υπηρεσίας στις χορηγούμενες θυρίδες που επηρεάζουν τις παραμέτρους του αεροδρομίου.

            ⇀ Επιχειρούν με σκοπίμως εσφαλμένη ένδειξη διαδρομής (π.χ. SCHENGEN / NON -  SCHENGEN) που επηρεάζει τις παραμέτρους του αεροδρομίου.


4. Τύποι κακής χρήσης:


Οι πιο συνήθεις τύποι κακής χρήσης είναι:


- Πτήση σύμφωνα με δημοσιευμένο πρόγραμμα σε χρόνους που διαφέρουν από την εκχωρηθείσα χρονοθυρίδα (OFFSLOT)

- Χρήση μιας χρονοθυρίδας με διαφορετικό τρόπο (DIF) από την εκχωρηθείσα.

- Εκτέλεση πτήσης χωρίς χρονοθυρίδα (GOSHOWS), με εξαίρεση τις πτήσεις όπως περιγράφονται στην τελευταία ενημέρωση της Έκδοσης Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδας (AIP Greece) άρθρο 1.2.2.3:

           ⇀ Όλες οι πτήσεις εξ' όψεως (VFR).

           ⇀ Πτήσεις που εκτρέπονται σε εναλλακτικό αεροδρόμιο για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς λόγους.

           ⇀Πτήσεις που πραγματοποιούνται για ανθρωπιστικούς λόγους.

           ⇀Πτήσεις σε αποστολές έρευνας και διάσωσης.

           ⇀Υγειονομικές πτήσεις.

           ⇀Κρατικές πτήσεις.

           ⇀Στρατιωτικές πτήσεις.

- Η μη εκμετάλλευση μιας χρονοθυρίδας που έχει χορηγηθεί από τον συντονιστή χωρίς να την ακυρώσει εκ των προτέρων και η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΟΚ 793/2004 Άρθρο 10 παρ. 4. (NOSHOWS).

 

Σημειώσεις

Εάν μια απόκλιση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θεωρηθεί σκόπιμη, ο αερομεταφορέας θα θα υπόκειται σε κυρώσεις.

 

5. Διαδικασίες και μέθοδοι παρακολούθησης


5.1 Πριν από την Ημερομηνία της Πτήσης (Προληπτικός Έλεγχος)


Οι συντονιστές θα εντοπίζουν και θα αποτρέπουν πιθανή πρόθεση κατάχρησης των διαθέσιμων χρόνων χρήσης, διεξάγοντας ελέγχους συμμόρφωσης πριν από την ημερομηνία της πτήσης, όπου αυτό είναι δυνατόν. Οι ακόλουθες πηγές δεδομένων (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση ασυνεπειών:

⇀ Δεδομένα του συγκεκριμένου αερολιμένα ή άλλου αερολιμένα που αποτελεί μέρος της συγκεκριμένης πτήσης (π.χ. συνεργασία με συντονιστές άλλων χωρών).

⇀ Δημοσιευμένα Προγράμματα Πτήσεων (ιστότοποι, συστήματα κρατήσεων, έντυπα προγράμματα, φυλλάδια, εισιτήρια κ.λπ.).

⇀ Σχέδια πτήσης Εναερίου Κυκλοφορίας.

⇀ Οποιαδήποτε άλλη σχετική πηγή.

 

Σε περίπτωση ανίχνευσης ασυμφωνιών, ο συντονιστής διενεργεί και διατηρεί επαφή με την αεροπορική εταιρεία.


5.2 Μετά την Ημερομηνία της Πτήσης (Κατασταλτικός Έλεγχος)


Μετά την ημερομηνία της λειτουργίας, οι συντονιστές καταρτίζουν μια βάση δεδομένων πραγματικών χρόνων σε σύγκριση με τις εκχωρηθείσες χρονοθυρίδες, οι οποίες ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτά τα δεδομένα θα αναλύονται για να ανιχνευθούν ασυνέπειες και να εντοπιστεί ενδεχόμενη κακή χρήση των χρονοθυρίδων. Για τη σύγκριση αυτή, ο συντονιστής θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης του αερολιμένα ή / και άλλες πηγές δεδομένων (π.χ. Εναέριος Κυκλοφορία).

Οι συντονιστές ελέγχουν για ασυνέπειες στη χρήση χρονοθυρίδων, όπως:

⇀Πτήσεις χωρίς αντίστοιχη εκχωρηθείσα χρονοθυρίδα.

⇀Χρονοθυρίδα που εκχωρήθηκε χωρίς να εκτελεστεί η πτήση.

⇀Πτήσεις σε σημαντικά διαφορετικό χρόνο από την εκχωρηθείσα χρονοθυρίδα.

⇀Σημαντικά διαφορετικός τρόπος εκτέλεσης πτήσης σε σχέση με την εκχωρηθείσα χρονοθυρίδα.


 Οι συντονιστές θα διαχωρίζουν τις επαναλαμβανόμενες (πιθανώς σκόπιμες) πτήσεις σύμφωνα με δημοσιευμένο πρόγραμμα σε χρόνους που διαφέρουν από την εκχωρηθείσα χρονοθυρίδα  (OFFSLOT) από τυχαίες επιχειρισιακές αλλαγές (Αλλαγή αεροσκάφους λόγω τεχνικού προβλήματος, μεγάλες καθυστερήσεις στην εναλλαγή αεροσκάφους κλπ.) και θα γίνεται έλεγχος αν η απόκλιση αυτή είναι αποτέλεσμα προφανούς επιχειρησιακής ανωμαλίας.

Θα ελέγχουν επίσης για ενδείξεις σκόπιμης κατάχρησης εκχωρηθείσας χρονοθυρίδας , όπως ο δημοσιευμένος προγραμματισμός πτήσης σε χρόνο διαφορετικό από την εκχωρηθείσα χρονοθυρίδα ή εκτέλεση πτήσης σε χρόνο πλησιέστερο στον αρχικά αιτηθέντα χρόνο και οχι στον εκχωρηθέντα.


6. Σημειώσεις

 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις στη χρήση των χορηγηθέντων χρόνων χρήσης, ο συντονιστής έρχεται σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο αερομεταφορέα εγκαίρως. Εκείνος θα πρέπει να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο αερομεταφορέας πρέπει να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες.

Εάν η υπόθεση επιλυθεί μέσω συζήτησης με τον αερομεταφορέα, ο συντονιστής εξακολουθεί να παρακολουθεί τις πτήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνεται η επίλυση μέσω συζήτησης, ο συντονιστής λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

 

7. Γενικές ενέργειες και κυρώσεις

⇀ Έκδοση ειδοποίησης ή προειδοποίησης.

⇀ Αίτηση για διορθωτικές ενέργειες.

⇀ Αφαίρεση του υπολοίπου της σειράς εκχωρηθέντων χρόνων χρήσης, βάσει ορισμένων κριτηρίων και διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 793/2004.

⇀ Απώλεια ιστορικών δικαιωμάτων για την επόμενη ισοδύναμη περίοδο.

⇀ Χαμηλότερη προτεραιότητα στην κατανομή των διαθέσιμων χρόνων χρήσης στον συγκεκριμένο αερολιμένα για την επόμενη ισοδύναμη περίοδο.

⇀ Προσωρινοί περιορισμοί πρόσβασης σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τα ελληνικά αεροδρόμια σε περίπτωση ανίχνευσης κατάχρησης του συστήματος.

⇀ Αναφορά της υπόθεσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια απαιτείται, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Έκδοσης Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδας (AIP Greece).