Κανόνες Συντονισμού Πτήσεων Γενικής Αεροπορίας

Οι χρονοθυρίδες που αφορούν πτήσεις Γενικής Αεροπορίας θα εκχωρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Συντονισμού Πτήσεων Γενικής Αεροπορίας